Opsis LiquidLINE If you can't read this mail, go to web version.
Website Opsis LiquidLINE | Forward | Subscribe | Unsubscribe

ความสำคัญในการตรวจวิเคราะห์สภาพน้ำเสีย !

ธรรมชาติของพืช และสัตว์ทุกชนิดมีความต้องการไนโตรเจนในฐานะเป็นธาตุอาหารในการสังเคราะห์
กรดอะมิโน และโปรตีน ไนโตรเจนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสิ่งแวดล้อม เกษตรกรส่วนใหญ่มัก
ใช้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญของพืชที่ปลูก ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของไนโตรเจนในน้ำเสีย และดินโคลน ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจ ไนโตรเจนส่งเสริมการเจริญของพืชน้ำ และสาหร่าย ซึ่งทำไห้เกิดปัญหาเมื่อมีการสะสมปริมาณพืชน้ำที่ตายแล้วใต้ทะเลสาบ และแม่น้ำ เกิดการย่อยสลายนำไปสู่สภาวะปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ปลาตาย และเป็นการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในน้ำอีกด้วย ปริมาณไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำหลายประเภทด้วยกัน
การควบคุม และป้องกันไม่ไห้ปริมาณไนโตรเจนในน้ำ และน้ำเสีย ดินโคลนมากจนเกินไปเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมคุณภาพของสภาวะแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนที่มีความแม่นยำสูงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากปริมาณของไนโตรเจน ในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ
( ค่าปกติ ต่ำกว่า 0.10 mgN/1 )
ห้องปฏิบัติการทางสภาวะแวดล้อมได้เลือกใช้เครื่องวิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl ในการตรวจค่า Total Kjeldahl Nitrogen ( TKN ) ที่ค่าปกติต่ำลงไปถึง 0.1 mgN ซึ่งใกล้เคียงกับค่าต่ำสุดที่พบในน้ำเสีย เครื่องวิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl ซึ่งสามารถวัดค่าในปริมาณดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นประเด็นหลักสำคัญของงานนี้เลยทีเดียว โชคดีที่มาตรฐาน DIN32645 ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนที่มีค่าต่ำดังกล่าว รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ด้วย
ทีมงานของ OPSIS LiquidLINE ได้ทำการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl ให้สามารถตรวจหาปริมาณไนโตรเจนในระดับต่ำได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน DIN32645 โดยเครื่อง KjelROC มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย จากหลากหลายปัจจัยที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการไตรเตรท ที่เรียกว่า Predictive Titration เครื่องวิเคราะห์ Kjeldah ของ OPSIS LiquidLINE มีค่าการวิเคราะห์ไนโตรเจนในทางทฤษฏีต่ำสุด ( LOQ ) ถึง 0.013 mgN ทำไห้สามารถวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนตัวอย่างได้ต่ำถึง 0.08 mgN/1)
โปรดติดต่อ OPSIS LiquidLINE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และงานวิจัยเกี่ยวกับค่าวิเคราะห์ไนโตรเจนที่น้อยที่สุด และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl ในห้องปฏิบัติการของท่าน
* ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

© SCIENCE TECH CO.,LTD.
321/43 Nanglinchee Rd. Yannawa Bangkok 10120, Thailand.
Phone: 662 2854101 Fax: 662 2854856 E-mail: danai@sciencetech.th.com